Välkommen till

BUREÄLVENS ÖVRE FISKEVÅRDSOMRÅDE

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av Gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Nu är vi anslutna till Ifiske

KRÄFTPEST I SKELLEFTEÅ ÄLVS VATTENSYSTEM.

Pga kräftpest i Skellefteå Kommuns älv vatten ser vi allvarligt på att du som flyttar båtar och fiskeutrustning mellan sjöar tänker efter ordentligt innan du lägger ner båt eller fiskar med utrustning som du vet har varit i dessa utsatta vatten, Det krävs så oerhört lite sporer från ett annat vatten för att slå ut ett helt bestånd av Flodkräftan. Båtar och utrustning som flyttas mellan vatten SKALL desinfekteras noga enligt gällande regler som du hittar på Skellefteå Kommuns hemsida, och är du det minsta osäker så avstår du givetvis från att använda dessa i våra vatten.

CRAYFISH-PLAUGE IN SKELLEFTEÅ-ÄLVS WATER SYSTEM.

Due to crayfish-plague in Skellefteå Municipality's river water, we seriously consider that you who move boats and fishing equipment between lakes think carefully before you put down a boat or fishing-equipment that you know has been in these exposed waters, It takes so incredibly little spores from another water to knock out an entire stock of crayfish. Boats and equipment that are moved between waters MUST be disinfected carefully according to current rules that you find on Skellefteå Municipality's website, and if you are at least unsure, you will of course refrain from using these in our waters.

Köp fiskekort Online
Betala med Visa eller Mastercard

Gösdata
Informationsblad

Denna brutalt fina gös fångades av Anders Nilsson i Burträsket.
Gösen vägde 7,25 och var 92 cm lång.
Vad vi vet så är detta sjörekord för Burträsket.
Så kul att se att våra ansträngningar börjar leda till att stora gösar kommer upp. Givetvis fick denna simma tillbaka och reproducera sig igen

Gösdata

Här kan du se ålder och längd på undersökta gösar. T ex en gös som väger ca 1,2 kg och är 50cm lång är ca 11 år och i denna ålder brukar man säga att Gösen blir produktiv, dvs könsmogen. Därför är det så viktigt att vara rädd om våra större gösar för att säkerställa reproduktionen

Nya regler för fiske i Bureälvens Övre FVO är nu som följer:

1. Bag Limit = Fönsteruttag, gäller från och med nu. Dvs., MAX 20 Gösar TOTALT per år/person, inom godkända mått får avlivas. Fiske får givetvis fortsätta efter maxgräns men måste släppas tillbaka oavsett kondition.
Godkända mått: 0-45 (Släppas tillbaka) 55-uppåt (Släppas tillbaka) cm (allt ÖVER eller UNDER måste återsättas)

Fråntaget dessa regler är sträckan Svarttjärnsdammen till Stormyrforsens Kraftstation.

Där är Fasta Redskap nu tillåtet.

Viktigt är att ni som fiskar använder er av vår fångstrapporterings-funktion på vår hemsida. Allt detta för att säkerställa Gösens fortplanting och vår vision att stärka beståndet och öka snittvikt.

2. Kontrollavgifter för missbruk.
§31 Lag 1981:533 (Lagen om fiskevårdsområden)
- Försäljning av fisk från området = 4400:-
- Olovligt fiske med mängdfångande redskap (Nät, mjärdar, sax osv.) = 4400:-
- Fiske uppenbart utom det egna husbehovet/upprepat överfiske = 2200:-
- Överträdelse av Bag Limit = 1100:-
- Överträdelse av mini/maxmått = 550:-

Vi hoppas att inte behöva använda oss av dessa Kontrollavgifter utan tror att ni som är ute på sjöarna skall förstå vårt ställningstagande och hjälpa oss och framförallt Gösen, Öringen samt Harren att växa till sig.

Reglerna gäller hela Bureälvens Övre Fiskevårdsområde.

VIKTIGT !

All försäljning av fisk från området för egen ekonomisk vinning är förbjudet, och från och med i år kan Tillsynsmännen utfärda direkta bötesbelopp upp till 4400:- Alla undersökningar visar att storleken på Gös, Abborre och Gädda ökar markant om nätfisket upphör. Har DU tips om ytterligare åtgärder ring polis eller kontakta styrelsen.


Bureälvens vattensystem är ett av Västerbottens fiskevatten där Gösen förekommer i relativt rikligt mängd, samt uppnår kända vikter över 6 kg. Övriga arter intressanta för sportfiske är Gädda, Abborre, Braxen samt Mört, Löja och Lake.

Inom området finns även Ruda, Gärs, Stensimpa, samt i rinnande vatten Harr, Öring, Elritsa samt Bäcknejonöga.